Basın Odası

Basın Odası
GÖREV

BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ GÖREV TANIMLARI

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Merkez Teşkilatındaki Danışma ve Denetleme birimidir.
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinin görevleri, 644 sayılı KHK’nin 23’üncü maddesine göre;

a) Bakanlığın basın ve halkla ilişkilerle ilgili faaliyetlerini planlamak ve bu faaliyetlerin belirlenecek usul ve ilkelere göre yürütülmesini sağlamak,
b) 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre yapılacak bilgi edinme başvurularını etkin, süratli ve doğru bir şekilde sonuçlandırmak üzere gerekli tedbirleri almak,
c) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmaktır.
Müşavirliğimiz, basın ve halkla ilişkilerle ilgili faaliyetleri planlamak, bu faaliyetlerin belirlenen ilkelere göre yürütülmesini sağlamak üzere gerekli çalışmalarda bulunmaktadır.

BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRİ GÖREVLERİ

• Basın ve halkla ilişkilerle ilgili faaliyetleri planlamak, bu faaliyetlerin belirlenen ilkelere göre yürütülmesini sağlamak üzere gerekli çalışmalarda bulunmak,
• TBMM Dilekçe Komisyonuna gelen Bakanlığımızla ilgili dilekçelere ilgili birimden cevaplarını alıp komisyona iletmek.
• Yazılı ve görsel basın mensuplarının bilgi, belge  ve röportaj isteklerine cevap vermek,
• TV ve Radyoların Bakanlığımızla ilgili programlarına yetkili konuşmacı sağlamak,
• Düzenlenecek basın toplantıları için gerekli koordinasyonu sağlamak, basın mensuplarına dağıtılacak doküman veya dokümanları hazırlamak,
• Bakanlığımız faaliyetleri hakkında yazılı ve görsel basın mensuplarına açıklama yapmak, bilgi vermek,
• Sayın Bakanımıza ve üst düzey yöneticilerimize istedikleri konuda danışmanlık hizmeti yapmak,
• Müşavirlik faaliyetlerine ilişkin strateji belirlemek.

BASINLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVLERİ

• Bakanlığımızın basınla ilişkiler faaliyetlerini yürütmek,
• Ulusal ve yerel yazılı ve görsel basını günlük olarak incelemek ve izlemek  yoluyla Basın Bültenini günlük olarak hazırlamak.
• Bakanlığımız ile ilgili çıkan haberleri toplayıp ilgili kısma ulaştırmak.
• Bakanlığımız ile ilgili çıkan haberleri inceleyip gerekli durumlarda açıklama ve yazılı düzeltmelerde bulunmak,
• Bakanlığımız ve Genel Müdürlüklerimiz faaliyetlerini takip etmek.
• Bakanlığımız ve Genel Müdürlüklerimiz faaliyetlerinin takibi esnasında haber değeri olan konular ile haber oluşturmak, oluşturulan haberlerin yazılı ve görsel medyaya servisini sağlamak,
• Sayın Bakanımız ve Bakanlığımızın faaliyetlerini, Bakanlığımız bağlı birimlerine, ilgili kurum ve kuruluşlara ayrıca yazılı ve görsel basın kuruluşlarına sms ve e-posta yoluyla bildirmek.
• Makam tarafından istenen bilgi ve dokümanları hazırlamak,
• Bakanlık ile ilgili ses kayıtları almak ve deşifrelerini yapıp yazılı hale getirmek ve arşivlemek.
• Bakanlığımız ile ilgili fotoğraf ve video çekimleri yapıp bu konu ile ilgili, taleplerini karşılamak,
• Bakanlığımız kurumsal WEB Sitesine eklenmesi gereken Genel Müdürlüklerimizin faaliyetlerinin haber değeri olup olmadığına bakarak  yayınlamak.
• Kurumsal WEB Sitesindeki Bakanımızın Faaliyetleri, haberler duyurular, basın odası ve günlük basın bölümleri Müşavirliğimizce güncellenmesini yapmak.
• Kurumsal WEB Sitesindeki Bakanlığımızın faaliyetlerini konusuna göre gerekli bilgi belge ve fotoğraf eklenmesini yapmak.
• Bakanlığımız ve Genel Müdürlüklerimiz birimlerinin birim amirleri ve yetkili kişileri ile düzenli olarak, yaptıkları faaliyetler hakkında görüşmeler yürüterek faaliyetleri kamuoyuna duyurmak.
• Medya kurum ve kuruluşlarının bakanlığımız faaliyetleri ile ilgili bilgi, belge talepleri karşılanır,
• Sayın bakanımıza ait konuşma metni, makale, köşe yazısı gibi yazıları hazırlamak.
• Bakanlığımızın vizyonunun oluşturulması konusunda danışmanlık yapılması,
• Bakanlığımıza ait aylık yayınlanan “Çevre ve Şehir” dergisinin içerisindeki yazılı ve görsel materyallerin oluşturulmasını ve yazıların redaksiyonunu yapmak,
• Bakanlığımıza ait aylık yayınlanan “Çevre ve Şehir” dergisinin içerisindeki
• Bakanlığımız ve Genel Müdürlüklerimizce hazırlanan yazılı ve görsel malzemenin (afiş, broşür, konuşma metni, dergi, kitap, v.s.) redaksiyonu, 
• 4 adet 68 Ekran LCD televizyon ile oluşturulan Haber İzleme Birimi, haber bültenleri ve programlarının takibini yapılmaktadırlar.

DÖKÜMANTASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVLERİ

• Sayın Bakanımız ve Bakanlığımızın faaliyetlerinin günlük olarak takibini yapmak,
• Sayın Bakanımızın günlük programlarını, yurt içi/yurt dışı inceleme gezilerini ve Bakanlığımızca yapılan diğer faaliyetlerin fotoğraf, kamera görüntülerini ve ses kayıtlarını yapmak, arşivlemek,
• Bakanlığımız faaliyetlerinin fotoğraf, kamera çekimi ve ses kayıtlarının arşiv ve dokümantasyon çalışmasını yapmak,
• Bakanlığımız ve Genel Müdürlüklerimizce hazırlanan afiş, broşür, konuşma metni, dergi, kitap, sergi, konferans gibi etkinliklere gerekli katkıyı sağlamak,  
• Ulusal ve yerel olmak üzere yazılı ve görsel basında yer alan bakanlığımız ile ilgili çıkan haberlerin günlük tasnifini yapmak,
• Tasnifi yapılan haberler ile “Günlük Basın Bülteni” kitapçığı hazırlanır,
• “Günlük Basın Bülteni” Sayın Bakanımız ve bürokratlarına internet ortamında ve kitapçık halinde gönderilmesi sağlamak,
• Bakanlığımız bürokratlarınca istenen bilgi ve dokümanları hazırlamak ve arşivlemek
• Bakanlık ile ilgili ses kayıtlarının yazılı hale getirilerek arşivlenmesi ve ilgili yerlere ulaştırılmasını sağlamak,

HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVLERİ

• Bakanlığımızın halkla ilişkiler faaliyetlerini yürütmek,
• Bakanlık çalışmaları hakkında halkı aydınlatarak, halkla iyi ilişkiler kurulmasını  ve bu ilişkilerin devamını sağlayacak tanıtma çalışmalarında bulunmak,
• Bakanlığımıza Bilgi Edinme Kanunu gereği vatandaşların internet kanalıyla yaptıkları başvuruları değerlendirip, ilgili yerlerden bilgi aldıktan sonra süresi içinde cevaplandırmak,
• Bakanlığımıza Başbakanlık Halkla İlişkiler Dairesi, Başbakanlık İletişim Merkezi tarafından gönderilen dilekçe ve internet başvurularını değerlendirip, ilgili yerlerden bilgi aldıktan sonra süresi içinde cevaplandırmak,
• (Halkla İlişkiler Bölümümüz içinde  Bilgi Edinme Birimi ve Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) faaliyetlerini yürütmektedir.
• -TBMM Dilekçe Komisyonu tarafından ilgisi nedeniyle Bakanlığımıza gönderilen vatandaş başvurularını değerlendirip, ilgili yerlerden yazışma yoluyla bilgi aldıktan sonra süresi içinde cevaplandırmak,
• -Bakanlığımıza yapılan vatandaş başvuruları hakkında istatistiki bilgileri hazırlamak.

İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVLERİ

• Müşavirliğin evrak kayıt ve yazışma işlerini standart dosya planına göre yapmak,
• Personelin özlük iş ve işlemlerini yürütmek,
• Bütçe ve ödenek işlemlerini yürütmek,
• Yurtiçi ve Yurtdışı yolluk işlemleri ve Mali raporlama v.b. işlemleri yapmak,
• Satın alma ve Harcama işlemlerini yapmak,
• Taşınır mal hizmetleri ile demirbaş işlemlerini yürütmek,
• Arşiv hizmetlerini yürütmek. 

KONUŞMA METİNLERİNİ YAZMA OFİSİ

• Ofisin ürettiği metinleri basın ve halkla ilişkiler müşavirine sunmak
• Ofis çalışmalarını basın ve halkla ilşkiler müşavirine rapor etmek
• Çevre ve şehircilik bakanlığı özel kalemi ile iletişimi sağlamak
• Bakanımızın günlük haftalık ve aylık programını takip etmek
• Bakanımızın konuşma metinlerinin yazımı
• Tüm yazı ve konuşma metinlerine son şeklini vermek
• Bakanlık adına çıkan kitapların takibi
• Bakanlık web sitesi’nin izlenmesi ve kontrolü
• Web tasarımlarına danışmanlık
• Bakanlığın tüm görsel ve yazılı metin redaksiyonu
• Özel günler için mesaj yazma
• Basın duyurularının yazımı
• Tekzip ve açıklama yazılarının takibi ve yazım
• Hazırlanmakta olan il kitapçıklarının takipi
• Verilerin güncellenmesi
• Bakanlar kurulu dosyasının hazırlanması
• Resmi kurum ve kuruluşlardan bilgi notu istenmesi
• Bilgi notlarının arşivlenmesi
• Bakanımızın yaptığı konuşmaların sınıflanması
• Basın ve halkla ilişkiler müşavirinin verdiği diğer görevlerin yapılması